Cjenik utvrđivanja kvalitete sjemena svojsti drveća i uzorkovanja

# Naziv usluge Cijena usluge (kn)*
1 Kompletna analiza sjemena biokemijskom metodom-krupno sjeme, bjelogorica 999,00
2 Kompletna analiza sjemena biokemijskom metodom-sitno sjeme, bjelogorica 946,00
3 Kompletna analiza sjemena biokemijskom metodom-krupno sjeme, crnogorica 964,00
4 Kompletna analiza sjemena biokemijskom metodom-sitno sjeme, crnogorica 952,00
5 Kompletna analiza sjemena metodom naklijavanja u klijalici-krupno sjeme, bjelogorica 814,00
6 Kompletna analiza sjemena metodom naklijavanja u klijalici-sitno sjeme, bjelogorica 825,00
7 Kompletna analiza sjemena metodom naklijavanja u klijalici-sitno sjeme, crnogorica 844,00
8 Kompletna analiza sjemena metodom naklijavanja u klijalici-sitno sjeme, crnogorica 832,00
9 Uzorkovanje (po satu) 75,00
10 Putni troškovi (po km) % cijene litre benzina
11 Dnevnica (po danu) 170,00

*Cijene su izražene u kunama bez PDV-a

Napomena: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije dala je suglasnost na Cjenik usluga utvrđivanja kvalitete sjemena svojti šumskog drveća i uzorkovanja (Klasa:321-07/12-01/12, Urbroj: 525-11/1059-12-8 od 10. srpnja 2012. godine)